XXXIII Walne Zgromadzenie Członków

Powiększ obraz

W dniu 20 lutego 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbyło się XXXIII Walne Zgromadzenie Członków, na którym m.in. przyjęto sprawozdanie finansowe obejmujące: bilans, rachunek wyników oraz informację dodatkową Stowarzyszenia oraz sprawozdanie z działalności Zarządu za 2017 rok. Członkowie stowarzyszenia jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi w składzie:

  1. Bawej Magdalena – Prezes Zarządu
  2. Ludwicki Tomasz – Wiceprezes Zarządu
  3. Szewczyk Krzysztof – Wiceprezes Zarządu
  4. Barański Tomasz – Skarbnik
  5. Burliński Kazimierz – Sekretarz Zarządu
  6. Pochylski Marcin – Członek Zarządu
  7. Szałek Marek – Członek Zarządu

Gratulujemy Członkom Zarządu i życzymy dalszej owocnej pracy na rzecz lokalnej społeczności.

W załączeniu sprawozdanie i podjęte na XXXIII Walnym Zgromadzeniu Członków uchwały.

Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Stowarzyszenia „Solna Dolina” z działalności w 2017 roku

Bilans na dzień 31.12.2017

Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2017

Informacja dodatkowa_2017

Uchwała nr 1(88)/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2017

Uchwała nr 2(89)/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Zarzadowi

Uchwała nr 3(90)/2018 w sprawie zatwierdzenia Raportu z wdrażania.

Raport z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju za rok 2017

Uchwała nr 4(91)/2018 w sprawie zatwierdzenia zmian w Procedurze aktualizacji LSR

Uchwała nr 5(92)/2018 w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa

Uchwała nr 6(93)/2018 w sprawie wyboru Członka Zarządu

Uchwała nr 7(94)/2018 w sprawie zasad wypłaty ekwiwalentu dla Rady