Zaproszenie na XXXIII Walne Zgromadzenie Członków

Powiększ obraz

Zaproszenie

Prezes  Stowarzyszenia „Solna Dolina” ma zaszczyt zaprosić

na XXXIII Walne Zgromadzenie Członków

Stowarzyszenia „Solna Dolina”, które odbędzie się 20 lutego 2018 roku

o godz. 14.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków.

 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków.

 3. Przedstawienie porządku obrad.

 4. Jawne głosowanie nad porządkiem obrad.

 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego  za 2017 rok.   

 6. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania  finansowego za rok 2017 wraz z uchwałą.  

 7. Podjęcie uchwały nr 1(88)/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego obejmującego: bilans, rachunek wyników oraz informację dodatkową Stowarzyszenia.

 8. Podjęcie uchwały nr 2(89)/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu w roku 2016 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi.

 9. Podjęcie uchwały nr 3(90)/2018 w sprawie zatwierdzenia Raportu z Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju za 2017 r.

 10. Podjęcie uchwały nr 4(91)/2018 w sprawie zatwierdzenia zmian procedury aktualizacji Lokalnej strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Solna Dolina” nr 04/2015.

 11. Podjęcie uchwały nr 5(92)/2018 w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Stowarzyszenia „Solna Dolina”.

 12. Podjęcie uchwały nr 6(93)/2018 w sprawie wyboru Członka Zarządu Stowarzyszenia „Solna Dolina”.

 13. Podjęcie uchwały nr 7(94)/2018 w sprawie zasad wypłaty ekwiwalentu za posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Solna Dolina”.

 14. Przedstawienie bieżących spraw Stowarzyszenia.

 15. Wolne wnioski.

 16. Zakończenie  Walnego Zgromadzenia Członków.

W załączeniu projekty uchwał. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Zarządu dostępne są dla zainteresowanych do wglądu w biurze Stowarzyszenia.

Projekt Uchwały WZC 1(88)/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego

Projekt Uchwały WZC 2(89)/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu

Projekt Uchwały WZC 3(90)/2018 w sprawie przyjęcia Raportu

Projekt Uchwały WZC 4(91)/2018 w sprawie przyjęcia zmian procedury aktualizacji LSR.pdf

Projekt Uchwały WZC 5(92)/2018 w sprawie przyjęcia rezygnacji

Projekt Uchwały WZC 6(93)/2018 w sprawie wyboru członka zarządu

Projekt Uchwały WZC 7(94)/2018 w sprawie zasad wypłaty wynagrodzenie Rady

Raport z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju za rok 2017