XXXIV Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”

W dniu 19 lutego 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbyło się XXXIV Walne Zgromadzenie Członków, na którym przyjęto sprawozdanie finansowe obejmujące: bilans, rachunek wyników oraz informację dodatkową Stowarzyszenia, a także sprawozdanie z działalności Zarządu za 2018 rok. Członkowie stowarzyszenia jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi w składzie:

  1. Bawej Magdalena – Prezes Zarządu
  2. Ludwicki Tomasz – Wiceprezes Zarządu
  3. Szewczyk Krzysztof – Wiceprezes Zarządu
  4. Barański Tomasz – Skarbnik
  5. Burliński Kazimierz – Sekretarz Zarządu
  6. Pochylski Marcin – Członek Zarządu
  7. Głowacz Artur – Członek Zarządu

Walne Zgromadzenie Członków podjęło również uchwały o zatwierdzeniu Raportu z Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju za 2018 r., zmian Procedury monitoringu i ewaluacji nr 05/2015 oraz Procedury ustalania kryteriów wyboru operacji i grantobiorców oraz ich zmiany nr 03/2015, o zatwierdzeniu zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania „Solna Dolina, a także uchwałę o założeniu spółdzielni socjalnej. Podczas obrad dokonano także dokooptowania 2 Członków Rady oraz 2 Członków Zarządu. Na Członków Rady wybrano: p. Piotra Michalaka – reprezentującego sektor publiczny oraz p. Jana Marczaka – reprezentującego sektor gospodarczy. Na Członków Zarządu wybrano: p. Weronikę Jarecką, która objęła w zarządzie funkcję sekretarza oraz p. Magdalenę Fabiniak, która została wybrana na wiceprezesa.
Na zakończenie WZC Pani Magdalena Fabiniak – kierownik biura, poinformowała zebranych o osiągnięciu w Planie działania kamieni milowych na 2018 rok, o podpisanym Aneksie nr 3 do umowy ramowej, oraz o planowanych w I półroczu 2019 naborach wniosków w ramach RLKS w zakresie rozwoju działalności gospodarczej.
W załączeniu protokół, sprawozdanie, bilans, rachunek zysków i strat wraz z informacją dodatkową, Raport z Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju za 2018 r i uchwały podjęte na XXXIV Walnym Zgromadzeniu Członków.