Zaproszenie na XXXIV Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”,

Prezes  Stowarzyszenia „Solna Dolina” ma zaszczyt zaprosić
na XXXIV Walne Zgromadzenie Członków
Stowarzyszenia „Solna Dolina”, które odbędzie się 19 lutego 2019 roku
o godz. 14:00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Jawne głosowanie nad porządkiem obrad.
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego  za 2018 rok.   
 6. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania  finansowego za rok 2018 wraz z uchwałą.  
 7. Podjęcie uchwały nr 1(95)/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego obejmującego: bilans, rachunek wyników oraz informację dodatkową Stowarzyszenia.
 8. Podjęcie uchwały nr 2(96)/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu w roku 2018 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi.
 9. Podjęcie uchwały nr 3(97)/2019 w sprawie zatwierdzenia Raportu z Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju za 2018 r.
 10. Podjęcie uchwały nr 4(98)/2019 w sprawie zatwierdzenia zmian Procedury monitoringu i ewaluacji nr 05/2015.
 11. Podjęcie uchwały nr 5(99)/2019 w sprawie zatwierdzenia zmian Procedury ustalania kryteriów wyboru operacji i grantobiorców oraz ich zmiany nr 03/2015.
 12. Podjęcie uchwały nr 6(100)/2019 w sprawie uzupełniającego wyboru Członków Rady Stowarzyszenia „Solna Dolina”.
 13. Podjęcie uchwały nr 7(101)/2019 w sprawie uzupełniającego wyboru Członka Zarządu Stowarzyszenia „Solna Dolina”.
 14. Podjęcie uchwały nr 8(102)/2019 w sprawie założenia spółdzielni socjalnej.
 15. Podanie do wiadomości aktualizacji LSR Stowarzyszenia „Solna Dolina” będącej wynikiem analizy finansowej związanej z realizacją budżetu i przyjętej przez Zarząd.
 16. Przedstawienie bieżących spraw Stowarzyszenia.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zakończenie Walnego Zgromadzenia Członków.

W załączeniu projekty Uchwał.