Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2017 – rozwijanie działalności gospodarczej

Szanowni Państwo, w związku z akceptacją przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego terminu naboru, informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na Rozwijanie działalności gospodarczej.

Wnioski składać można w terminie: 17.10.2017 – 30.10.2017

Poniżej treść “Ogłoszenia o naborze” oraz wymagane dokumenty

Ogłoszenie numer 5/2017

dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 Stowarzyszenie „Solna Dolina” Lokalna Grupa Działania

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

Przedsięwzięcie 1.1.2
Wspieranie działań w zakresie rozwoju przedsiębiorstw

Termin składania wniosków: 17.10.2017 – 30.10.2017

Forma wsparcia: REFUNDACJA

Minimalna wartość operacji: 50 000 zł

Intensywność wsparcia: do 70%

Wysokość wsparcia: do 300 000 zł (do 25 000 zł – bez zatrudniania)

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 395 000 zł, w tym:

 • Wysokość kwoty pomocy do 25 tys. zł (bez zatrudniania)limit środków: 125 000 zł

 • Wysokość kwoty pomocy powyżej 25 tys. zł (utworzenie miejsca pracy)limit środków: 270 000 zł

Zakres tematyczny naboru: Rozwijanie działalności gospodarczej

Zakres tematyczny jest zgodny z § 2 ust. 1 pkt. 2c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z późniejszymi zmianami.

Minimalne wymagania: Operacjami wybranymi przez Radę mogą być tylko te operacje, które podczas oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru uzyskały ocenę końcową wynoszącą co najmniej 6 punktów

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

Cel ogólny 1: Wzrost aktywności gospodarczej obszaru „Solnej Doliny”

Cel szczegółowy 1.1: Wzrost ilości miejsc pracy na terenie „Solnej Doliny”

Przedsięwzięcie 1.1.2: Wspieranie działań w zakresie rozwoju przedsiębiorstw

Miejsce i tryb składania wniosków: 

Wnioskodawcy składają wnioski o przyznanie pomocy wraz z wymaganymi załącznikami w 2 egzemplarzach w formie dokumentu papierowego oraz w 2 egzemplarzach wniosek wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego, bezpośrednio (osobiście, albo przez pełnomocnika, albo przez osobę pisemnie upoważnioną) w biurze LGD ul. Kościelna 5, pokój nr 15, 62-650 Kłodawa, w terminie wskazanym w ogłoszeniu – od poniedziałku do piątku, w godz.: 9.00 – 15.00.
Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR albo ich kopie, zgodnie z Informacją o wymaganych dodatkowych dokumentach potwierdzających spełnianie kryteriów wyboru dla operacji w ramach rozwijania działalności gospodarczej (jeśli dotyczy).
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełnienia, biznesplan, wzór formularza wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania, wzór formularza umowy o udzielenie wsparcia, Lokalna Strategia Rozwoju, wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru operacji określonych w LSR oraz minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD, kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania (LGD) określone w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR, dostępne są w biurze Stowarzyszenia „Solna Dolina” i na stronie internetowej LGD: www.solnadolina.eu,

Dodatkowe informacje

Informacje na temat naboru i warunków udzielenia wsparcia oraz bezpłatne doradztwo indywidualne w ramach przygotowania wniosku o przyznanie pomocy świadczone jest w biurze LGD ul. Kościelna 5, pokój nr 15, 62-650 Kłodawa,
Informacji telefonicznych udzielają:
Beata Mruk, tel.: 603 994  142
Magdalena Fabiniak, tel.: 603 994  142

1. Wniosek i załączniki:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  – wersja 2z – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 2z – otwórz
2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) zaktualizowana 23 listopada 2016 r. – otwórz
3) Biznesplan (wersja 2z)
 • Biznesplan (.pdf) – otwórz
 • Biznesplan (.docx) – otwórz
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) – otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 2z) – zaktualizowane 6 lutego 2017 r. – otwórz
4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – otwórz
6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z) obowiązuje od 20.07.2017 r.
 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) – otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) – otwórz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) – otwórz
7) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)
 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 2z – otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 2z – otwórz
8) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) zaktualizowana na dzień 4 maja 2017 r. – otwórz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór – excel)
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu – otwórz
9) Narzędzia pomocnicze:
 • Wyliczanie momentu bazowego (.excel)

2. Dodatkowe wymagane załączniki:

1) Uzasadnienie innowacyjności – rozwijanie działalności – załącznik nr 1
Uzasadnienie innowacyjności – rozwijanie działalności – załącznik nr 1
2) Informacja o wymaganych dodatkowych dokumentach potwierdzających spełnianie kryteriów wyboru dla operacji w ramach rozwijania działalności gospodarczej – załącznik nr 2
Informacja o wymaganych dodatkowych dokumentach potwierdzających spełnianie kryteriów wyboru dla operacji w ramach rozwijania działalności gospodarczej – załącznik nr 2
3) Oświadczenie Wnioskodawcy o udzielaniu informacji – załącznik nr 3
Oświadczenie Wnioskodawcy o udzielaniu informacji – załącznik nr 3
4) Oświadczenie Wnioskodawcy o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 4
Oświadczenie Wnioskodawcy o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 4

3. Pozostałe:

1) Kryteria oceny formalnej
Kryteria oceny formalnej.pdf
2) Kryteria oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina”, w tym zgodności z Programem – część ogólna i szczegółowa
Kryteria oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina” – część ogólna/III
Kryteria oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Solna Dolina” – część szczegółowa
3) Kryteria oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru – wersja 2z
Kryteria oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru – wersja 2z
4) Procedura ogłaszania i przeprowadzania naborów wniosków Stowarzyszenia „Solna Dolina” nr 01/2015/2z
Procedura ogłaszania i przeprowadzania naborów wniosków Stowarzyszenia „Solna Dolina” nr 01/2015/2z
5) Procedura wyboru i oceny operacji innych niż granty w ramach LSR nr 02/2015/2z.
Procedura wyboru i oceny operacji innych niż granty w ramach LSR nr 02/2015/2z.
6) Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.
Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.