Ankiety monitorujące dla Beneficjentów i Grantobiorców

Powiększ obraz

Stowarzyszenie „Solna Dolina” zobligowane jest do bieżącego monitorowania osiąganych wskaźników realizujących cele oraz przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020.

W związku z powyższym opracowane zostały wzory ankiet monitorujących dla Beneficjentów  realizujących operacje w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Beneficjent zgodnie z § 5 Umowy o przyznaniu pomocy zobowiązany jest do „przekazywania i udostępniania Zarządowi Województwa, LGD oraz innym uprawnionym podmiotom danych związanych z operacją, w terminie wynikającym z wezwania do przekazania tych danych”.

Poniżej załączamy wzory ankiet monitorujących dla poszczególnych zakresów działań, które Beneficjenci zobowiązani będą wypełnić i dostarczyć do biura LGD „Solna Dolina” po otrzymaniu płatności ostatecznej.

Dokumenty do pobrania znajdują się również w zakładce: „Dokumenty do pobrania i LOGO” pod adresem: http://solnadolina.eu/dokumenty-stowarzyszenia/

Ankieta monitorująca dla Beneficjentów realizujących operacje w zakresie: Podejmowania działalności gospodarczej 

Ankieta monitorująca – podejmowanie działalności gospodarczej.pdf

Ankieta monitorująca – podejmowanie działalności gospodarczej – doc.

Ankieta monitorująca dla Beneficjentów realizujących operacje w zakresie: Rozwijania działalności gospodarczej 

Ankieta monitorująca – rozwijanie działalności gospodarczej.pdf

Ankieta monitorująca – rozwijanie działalności gospodarczej.doc

Ankieta monitorująca dla Beneficjentów realizujących operacje w zakresie: Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – operacje > 50 tys. zł

Ankieta monitorująca – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – operacje > 50 tys. zł. Pdf

Ankieta monitorująca – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – operacje > 50 tys. zł. doc

Ankieta monitorująca dla Beneficjentów realizujących operacje w zakresie: Zachowania dziedzictwa lokalnego – operacje > 50 tys. zł

Ankieta monitorująca – Zachowanie dziedzictwa lokalnego > 50 tys. zł. Pdf

Ankieta monitorująca – Zachowanie dziedzictwa lokalnego > 50 tys. zł. doc

Opracowane zostały także ankiety monitorujące dla Grantobiorców, którzy zgodnie z zapisami § 5 Umowy o powierzenie grantów także zobligowani będą do składania sprawozdań z realizacji zadania.

Poniżej wzory ankiet dla Grantobiorców realizujących zadania w poszczególnych zakresach tematycznych.

Dokumenty do pobrania znajdują się również w zakładce: „Dokumenty do pobrania i LOGO” pod adresem: http://solnadolina.eu/dokumenty-stowarzyszenia/

Ankieta monitorująca dla Grantobiorców realizujących zadanie w zakresie tematycznym: Rozwój turystyki, rekreacji, sportu i promocja obszaru oraz wzmocnienie kapitału społecznego

Ankieta monitorująca dla Grantobiorców realizujących zadania w ramach projektu grantowego w zakresie tematycznym: Rozwój turystyki, rekreacji, sportu i promocja obszaru oraz wzmocnienie kapitału społecznego.pdf

Ankieta monitorująca dla Grantobiorców realizujących zadania w ramach projektu grantowego w zakresie tematycznym: Rozwój turystyki, rekreacji, sportu i promocja obszaru oraz wzmocnienie kapitału społecznego.doc

Ankieta monitorująca dla Grantobiorców realizujących zadanie w zakresie tematycznym: Kultywowanie dziedzictwa kulturowego obszaru i ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Ankieta monitorująca dla Grantobiorców realizujących zadania w ramach projektu grantowego w zakresie tematycznym: Kultywowanie dziedzictwa kulturowego obszaru i ochrona dziedzictwa przyrodniczego. pdf

Ankieta monitorująca dla Grantobiorców realizujących zadania w ramach projektu grantowego w zakresie tematycznym: Kultywowanie dziedzictwa kulturowego obszaru i ochrona dziedzictwa przyrodniczego. doc