Podpisanie umowy na projekt współpracy – Dobre Bo Nasze

W dniu 26 października 2022 roku Prezes Zarządu – P. Magdalena Bawej i Wiceprezes – P. Tomasz Ludwicki podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego Umowę na realizację projektu współpracy w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na realizację projektu współpracy otrzymaliśmy środki finansowe w wysokości 399 276,00 zł.

Projekt Dobre Bo Nasze realizowany będzie w partnerstwie z Turkowska Unią Rozwoju, a głównym jego celem jest „Zwiększenie atrakcyjności regionów partnerskich w oparciu o produkty lokalne w okresie wdrażania LSR 2014-2023″.

Projekt zakłada wykorzystanie potencjału przyrodniczego obszarów do stworzenie marki identyfikującej LGD i dającej inspiracje mieszkańcom do tworzenia własnej oferty turystycznej oraz produktów lokalnych. Stowarzyszenie „Solna Dolina” w ramach projektu współpracy stworzy znak wizualny dla marki lokalnej. Na opracowanie znaku zostanie ogłoszony konkurs z nagrodami. Projekt współpracy zakłada również wybudowanie przez LGD „Solna Dolina” 6 tężni solankowych wykorzystujących naturalne zasoby obszaru w postaci soli kamiennej. Opracowany zostanie regulamin certyfikacji produktów lokalnych oraz przeprowadzony warsztat z certyfikacji. Przedstawiciele partnerskich LGD wezmą udział w szkoleniu wyjazdowym do MAS OPAVSKO w celu zdobycia i poszerzenia wiedzy dotyczącej certyfikacji i promocji lokalnych produktów i wymiany doświadczeń w zakresie budowania marki. Zorganizowany zostanie również wyjazd na Ogólnopolski Festiwal Smaku w Poznaniu. W poszczególnych dniach festiwalu będą obecni przedstawiciele partnerskich LGD promujący lokalne produkty, w tym przede wszystkim wytwórcy i rękodzielnicy, którym przyznano certyfikaty.

Realizacja projektu przyczyni się do stworzenia nowej oferty turystycznej na bazie naturalnych zasobów w formie tężni solankowych, co zwiększy zainteresowanie obszarem zarówno jej mieszkańców, jak i turystów.