XXXII Walne Zgromadzenie Członków

Powiększ obraz

W dniu 16 marca 2017 roku odbyło się XXXII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina” .

Członkowie stowarzyszenia podjęli uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2016, udzielając jednocześnie absolutorium Zarządowi w składzie:

  1. Bawej Magdalena – Prezes Zarządu
  2. Ludwicki Tomasz – Wiceprezes Zarządu
  3. Szewczyk Krzysztof – Wiceprezes Zarządu
  4. Barański Tomasz – Skarbnik
  5. Burliński Kazimierz – Sekretarz Zarządu
  6. Pochylski Marcin – Członek Zarządu
  7. Szałek Marek – Członek Zarządu

Zatwierdzono również Raport z Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju za 2016 r oraz podjęto uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Solna Dolina” i zmian kryteriów wyboru operacji.

Kierownik biura – p. Magdalena Fabiniak omówiła na zakończenie Walnego Zgromadzenia bieżące sprawy, w tym planowane terminy ogłaszania naborów w 2017 roku oraz organizację Jubileuszu 10-lecia Stowarzyszenia „Solna Dolina”.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej:

Posiedzenie Zarządu:

Walne Zgromadzenie Członków: