Warsztat refleksyjny – próba podsumowania skuteczności wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

W dniu 9 lutego 2024 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbył się warsztat refleksyjny, a jego motywem przewodnim były kwestie związane z wdrażaniem LSR: finansowa i rzeczowa realizacja LSR, ocena jakości projektów, kryteriów ich wyboru, wskaźników i procedur. W spotkaniu uczestniczyli Członkowie Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej, Wnioskodawcy oraz pracownicy biura. Prezes Zarządu – p. Magdalena Bawej przedstawiła prezentację podsumowującą dotychczasową realizację LSR i działania podejmowane przez LGD wraz z komentarzem na temat zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru LGD.

Uczestnicy warsztatu mieli okazję zapoznać się z finansowym i rzeczowym poziomem realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Na uwagę zasługuje fakt, iż realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem. Osiągnięto zaplanowane wskaźniki i zrealizowano zaplanowane działania. Nabory wniosków przeprowadzane były zgodnie z harmonogramem. Pani Magdalena Bawej zaznaczyła, że jakość składanych projektów w dużym stopniu wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie. Jeśli projekty są jakościowo dobrze przygotowane wraz z wymaganymi załącznikami, wpływa to na szybkość weryfikacji wniosków w UMWW i wypłatę środków finansowych przez ARiMR. Biuro LGD świadczyło w analizowanym okresie bezpłatne doradztwo, a pracownicy biura indywidualnie pracowali z każdym z wnioskodawców nad wnioskami o przyznanie pomocy, a także z beneficjentami, którzy zgłaszali się na bezpłatne doradztwo w zakresie wniosków o płatność, jak również w zakresie uzupełnień do wniosków o przyznanie pomocy i uzupełnień do wniosków o płatność. Uczestniczący w spotkaniu Członkowie Rady również pozytywnie wypowiadali się o jakości ocenianych projektów zarówno pod względem formalnym jak i merytorycznym. Procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przejrzyste i przyjazne dla beneficjentów i są omawiane w trakcie doradztwa świadczonego przez pracowników biura. Nie było przypadku, by mieszkańcy zgłaszali uwagi do ich nieczytelności czy skomplikowania. Obecni na warsztacie Wnioskodawcy i Beneficjenci pozytywnie ocenili „czytelność” i przyjazność procedur.

Warsztat skłonił także uczestników do refleksji nie tylko nad minionym okresem, dyskutowano również o przyszłości Lokalnej Grupy Działania „Solna Dolina” i możliwościach rozwojowych związanych z nowym okresem programowania i realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027.